พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม


(15 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ากราบนมัสการ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ และกรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยาเสพติดสร้างปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และทำให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชน หากมีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านจิตใจ จะช่วยยับยั้งให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดได้ รวมถึงการพัฒนาเยาวชนให้ผูกพันกับกรอบจริยธรรม หลักพุทธธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนา โดย พันตำรวจเอก​ ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ใช้เวลาสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะจนถึงเวลา 10.30 น. ก่อนเดินทางกลับกระทรวงยุติธรรม

#ประชาชนประชาชาติ