พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“จิรายุ-ซูการ์โน” แถลงข่าว รับหนังสือสอบทุจริตที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 หนองย่างเสือ-สระบุรี

(15 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า เมื่อเวลา 13.00น. ที่ผ่านมา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายธงชาติ รัตนวิชา ฝ่ายกฎหมาย พรรคประชาชาติ , นายไชยพล เดชตระกูล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ และคณะ แถลงข่าวการรับเรื่องร้องเรียนจาก ตัวแทนประชาชน จาก จังหวัดสระบุรี แจ้งเบาะแส ขอให้สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงการให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน ส.ป.ก. บริเวณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ระบุ การร้องเรียนดังกล่าว เป็นการตรวจสอบเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีการเข้าถือครองที่ดินจำนวนมาก ซึ่งสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการนำที่ดินไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การนำที่ดินไปให้นิติบุคคลอื่นเช่าทำประโยชน์ โดยใช้วิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐ ซึ่งหลังจากนี้รับเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ระบุว่า คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และภูเก็ต เกี่ยวกับการกระทำความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกชน กรณีการได้มาซึ่งที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ดินดังกล่าวรัฐได้สงวนไว้เฉพาะให้กับประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ยากจนหรือ ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีการนำบุคคลที่เป็นเครือข่ายและพนักงานของบริษัทเข้าถือครอง สิทธิในที่ดินเป็นจำนวนมาก ทั้งๆที่บุคคลเหล่านั้นไม่เข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบของทางราชการ และไม่มีคุณสมบัติของการได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน ประกอบ กับไม่เข้าหลักเกณฑ์นิยามคำว่ายากจนแต่ประการใดทั้งสิ้น และยังพบว่าบุคคลที่ครอบครอง ได้นำที่ดินไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายอีกด้วยด้วยหลักฐานที่ปรากฏทั้งชื่อ การลงนาม สถานะ อาชีพ แหล่งที่อยู่ สถานที่ ทำงาน ของผู้ครอบครองมีความเกี่ยวพันกับบริษัท ดังนั้น กระบวนการได้มาซึ่งสิทธิและ ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าวอาจมิชอบด้วยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

ดังนั้น คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ จึงจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ ทราบอีกครั้ง

#ประชาชนประชาชาติ