พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(17 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 15.00น. ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 และ นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ, คณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง

พรรคประชาชาติ และสมาชิกพรรคประชาชาติ ประชุมร่วมกัน ในวาระต่าง ๆ อาทิ วาระเรื่อง วาระการเตรียมการประชุมใหญ่พรรคประชาชาติประจำปี ครั้งที่ 1/2566 และวาระเรื่องนโยบายของพรรคที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงวาระการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง กับหลักสูตรผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังร่วมให้การต้อนรับเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) นำโดย นายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair และคณะ กว่า 20 คน ที่เดินทางมายื่นชุดข้อเสนอนโยบาย รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เพื่อนำเสนอต่อพรรคประชาชาติ ในโอกาสการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ประกอบด้วย 

(1) เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนถ้วนหน้า (2) การศึกษาฟรีตลอดชีวิต (3) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่าเทียม (4) การเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ดิน (5) งานและรายได้ที่เป็นธรรม สิทธิลาคลอด 180 วัน (6) ระบบประกันสังคมคนทำงาน (7) การยกระดับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระบบบำนาญ (8) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม พัฒนาเบี้ยยังชีพคนพิการ สิทธิการข้ามเพศ ขนส่งสาธารณะ (9) ระบบภาษีและงบประมาณเพื่อสวัสดิการสังคม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติด้วย

#ประชาชนประชาชาติ