พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ประชุมนโยบาย สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

(18 ตุลาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 10.00น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายธงชาติ รัตนวิชา ฝ่ายกฎหมาย พรรคประชาชาติ , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย, นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ , นางสาวอนุสรา มู่ฮัมหมัด และ นายไชยพล เดชตระกูล ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , นายศรีสะเกษ สมาน และ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ในฐานะรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแนะข้อกำหนดทางด้านนโยบายการส่งเสริม

การพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และร่วมให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งนี้ มี นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ และคณะ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรมในครั้งนี้ด้วย

#ประชาชนประชาชาติ