พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษย์ชน
นำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษย์ชน
มาศึกษาดูงานโครงสร้างและกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ณ ศาลรัฐธรรมนูญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(เมืองคาร์ลสรูห์) (The Constitutional Court in Karlsruhe)