พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ เป็นผู้แทนพรรคประชาชาติ ร่วมงานวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 90 ปี

         (28 มิถุนายน 2565) สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา ว่า เมื่อเวลา 10.00น. ที่ผ่านมา นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ เป็นผู้แทนพรรคประชาชาติ ร่วมงานวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 90 ปี โดย รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีสงฆ์ อาราธนาพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 

     ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นมีการมอบโล่รางวัลให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แบ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี และเสร็จสิ้นพิธีการในเวลา 12.00น. ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-2 อาคารรัฐสภา

#ประชาชนประชาชาติ