พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ(NT) จ.นนทบุรี ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 เข้ารับฟังการเสวนา” โดย นายสุไลมาน บือแนปีแน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคประชาชาติ และนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคก้าวไกล โดยมี นางสาวพรหมพิริยา พาพรมมี เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์อาวุโส เป็นผู้ดำเนินการเสวนาา ซึ่งในการเสวนาได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการเมืองผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเยาวชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมยุวชน ประชาธิปไตย ประจำปี 2567
สำหรับกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อให้ยุวชนประชาธิปไตยนำความรู้ไปขยายผลสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกจังหวัดทุกภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน