พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“อารีเพ็ญ-มนตรี” นำประชาชาติ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี-อ่างทอง “ประภัตร” รมช. เกษตร ให้การต้อนรับ นำตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร

(30พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสนามกีฬาตำบลหนองหญ้าไซ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า เมื่อเวลา 10.30น. ที่ผ่านา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย , นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส , นายอัฟฟาน หะยียูโซะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ พรรคประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส และ นายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานยุทธศาสตร์ฯ พรรคประชาชาติ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี , นางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หัวส่วนราชการอำเภอหนองหญ้าไซ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลหนองราชวัตร ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองโพธิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลแจงงาม เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับ กว่า 500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ที่ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน

นอกจากนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังนำคณะของประชาชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของเกษตกรผู้เลี้ยงโค รายย่อย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันด้วยก่อนเดินทางกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่าย คณะของพรรคประชาชาติ นำโดย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย , นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส , นายอัฟฟาน หะยียูโซะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ พรรคประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส นายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานยุทธศาสตร์ฯ พรรคประชาชาติ เดินทางไปที่ ไทยกรีนอะโกร ฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของไทยกรีนอะโกร และ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษ ที่ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่รวมกว่า 70ไร่ เป็นจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ระบบการจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบผสมผสาน โดยไทยกรีนอะโกร ฟาร์ม-ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืนปลอดภัย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษให้แก่เกษตรกร มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ รวมถึงมีการแนะนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย ให้กับเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณพรพรรณ ยิ้มสาระ ผู้จัดการไทยกรีนอะโกร (Thai Green Agro : TGA) และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับ

#ประชาชนประชาชาติ