พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ  พรรคของเรา” โดยมีการแนะนำตัว ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส

          (31 กรกฎาคม 2565) โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อเวลา 09.00น. ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัตนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 และ นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส. ยะลา เขต 3 และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค และ สมาชิกพรรคประชาชาติ กว่า 500 คน จาก จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางมาร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองประชาชาติ รุ่นที่ 2 โดยมี นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมการเมืองประชาชาติ รุ่นที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น นายวันมูหะมัตนอร์ มะทา ในฐานะประธานในพิธีเปิดการอบรมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประชาชาติ  พรรคของเรา” โดยมีการแนะนำตัว ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส ของพรรคประชาชาติ ที่จะลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง​“เราจะก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพื่อชัยชนะของประชาชน” โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับความหวังของประชชาติ” โดย นายสูฮัยมี ลือแบซา เลขาธิการกลุ่ม NEXT GEN โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมทำข่าวความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชาติในครั้งนี้ด้วย

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า พรรคประชาชาติ จะเป็นทั้ง ‘สะพาน’ และ ‘กำแพง’ ให้กับประชาชน การเป็นสะพานเชื่อมประชาชนเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นทุนชีวิตได้รับแบ่งปันอำนาจทางการเมืองที่แท้จริง เป็นสะพานนำประชาชนเข้าไปมีพื้นที่ทางการเมืองใช้อำนาจในการบริหารการปกครอง การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน โดยใช้ช่องทางของพรรคการเมืองเขาสู่อำนาจนิติบัญญัติ ได้เข้าเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ นโยบาย มีอุดมการณ์ เป็นสะพานของพรรคเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่สำคัญต้องมีเป้าประสงค์เพื่อประชาชนมีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุขอย่างเสมอหน้ากัน พรรคประชาชาติให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ ความเป็นคนมีความสำคัญ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ดังนั้นบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีความเชื่ออุดมการณ์ ศาสนา หรือถิ่นกำเนิดหรือ เพศ หรือมาจากที่ใด คนทุกคนจะต้องมีความสิทธิ์เสรีภาพ คนทุกคนจะต้องมีเสรีภาพ คนทุกคนจะต้องมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรม รวมทั้งทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอันนี้คือความเป็นพรรคประชาชาติ 

          ในช่วงบ่าย มีการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พรรคประชาชาติ คือ ความหวังของประชาชน” โดย นาย ฮัจยี อาบูฮาซัน มะยะโก๊ะ ตัวแทนประชาชนจังหวัดนราธิวาส จากนั้น เป็นการจัดเสวนาเรื่อง “เราทำหน้าที่เพื่อทุกคน และจะทำต่อไป” โดย นายซูการ์โน มะทา​​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 2 , นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต 4 , นายกูเฮง ยาวอหะซัน​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 3 , นายอับดุลอายี สาแม็ง ​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 3 , นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 4 และมีการบรรยาย “เรา คือ ประชาชาติตัวอย่าง” โดย นายมุข สุไลมาน รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ โดยในช่วงท้ายของการอบรม มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมด้วย

#ประชาชนประชาชาติ