พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(16 สิงหาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต 1 พรรคประชาชาติ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้

การก่อตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันนี้ 49-50 ปี จะมองว่าล้มเหลวก็ไม่เชิง แต่เหมือนหน่วยงานภาครัฐขาดการประเมินผลงาน จากที่หลายคนมองว่าขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ไม่เป็นที่รู้จัก อาทิ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ กองทุนสงเคราะห์การยาง จากที่ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ขอให้ทางกองทุนสร้างความเข้มแข็งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากกว่านี้ รวมทั้งมีการมุ่งเน้นเรื่องบุคลากร ทั้งด้านจำนวน และ ปริมาณน้อยเกินไป สำหรับการพัฒนาด้านทรัพยากรยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญละเลยไม่ได้ เมื่อมองวิสัยทัศน์ของคนเมื่อปี 2517 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเกษตรกร ณ ปัจจุบันยิ่งต้องทำให้ดีที่สุด

การเข้าไม่ถึงแหล่งทุน เกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัว จากชาวนาที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง กลายเป็นผู้เช่าที่ดินของตนเองแทน เพราะได้นำที่ดินไปจำนองแล้ว ปัญหาเหล่านี้ที่เราควรจะรีบดำเนินการแก้ไข

เรื่อง กองทุน และ พ.ร.บ.ควรมีการส่งเสริม การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมขั้นต้น หรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจุบัน คือ การที่มีบริษัท มีกลุ่มนายทุน มีบริษัทเอกชนมาจดทะเบียนรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรด้านต่างๆ ทำให้เกษตรกรที่แย่อยู่แล้ว ต้องมาเสียโอกาสตรงนี้ อยากให้ดูแลหากมีผู้ที่มาหาประโยชน์จากเกษตรกรอีก

สงสารเกษตรกรที่มีภาระลําบากครับ

#ประชาชนประชาชาติ