พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอให้กำลังใจพรรคฝ่ายค้านทุกพรรค ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยอภิปรายวันแรกในวันนี้ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2565) ครับ

         วิกฤติของประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญวิกฤต รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมในมิติอื่นๆตามมา ยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาของประชาชน หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่รัฐบาลประยุทธ์ จะต้องรับผิดชอบ แต่หากรัฐบาลนี้แก้ปัญหาไม่ได้จนพ้นวิสัยจะแก้ปัญหา ได้เวลาที่ประชาชนคนไทยทุกคน จะร่วมกันหารัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพดีกว่านี้

         เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนทุกคน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากรัฐ รัฐควรมีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้มีความเจริญพัฒนาได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เช่น ด้านสาธารณูปโภค, รถโดยสารสาธารณะ, ด้านการสาธารณสุข, ค่าจ้างแรงงาน, สิทธิในการได้รับความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการทำงานของรัฐบาลที่ไม่โปร่งใสหรือมีข้อน่าสงสัยส่อไปทางทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อนได้นั้น เมื่อเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลขึ้น ประชาชนทุกภาคส่วนจึงควรติดตามข่าวสารสถานการณ์ดังกล่าว โดยการอภิปรายฯ จะมีขึ้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และลงมติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. ครับ

.พลรักษ์ รักษาพล

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ด้านการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรรคประชาชาติ

#ประชาชนประชาชาติ

#ประชุมสภา