พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 21 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1445 โดยมี นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เป็นเจ้าภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ก “ประชาชนประชาขาติ” ได้เผยแพร่ เนื้อหาคำอวยพร ของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ว่า “เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนปีนี้ ปี 2567 ตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ขอส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องมุสลิม ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อการประกอบอิบาดะห์
ในเดือนอันประเสริฐนี้และขอให้เป็นเดือนรอมฏอน
ที่มีความสุขความอบอุ่นจากครอบครัวญาติพี่น้อง
ขอให้ท่านได้รับพรอันประเสริฐ จากเอกองค์อัลลอฮฺ”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า งานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ในวันนี้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาสำคัญทางศาสนาอิสลาม ที่พี่น้องชาวมุสลิมทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐยิ่งอย่างสมบูรณ์ตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้อีกครั้ง ด้วยการถือศีลอดด้วยจิตใจที่มั่นคง แน่วแน่ และอดทน อันเป็นการส่งพลังแห่งศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และยังเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้น้อมจิตรำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในกรอบแห่งความดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความสุขต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ รวมถึง การจัดงานเลี้ยงละศีลอดในวันนี้ เป็นวาระโอกาสแห่งความสิริมงคลในการเริ่มต้นเดือนรอมฎอน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์ มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหล่อหลอมเข้าด้วยกัน