พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ พร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับยื่นหนังสือจาก นายมงคล สุขเจริญคณา  ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ นายนันทชัย สุขเกื้อ ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ ส.ส.อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ….

สืบเนื่องจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน ได้ทำหนังสือกราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 3 พ.ย. 2565 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. …. ที่เสนอโดย 7 พรรคการการเมืองบรรจุไว้ในวาระการประชุม แล้วนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุม แล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 23 เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 ม.ค.66 และครั้งที่ 26 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ.66 แล้ว แต่ในระหว่างการประชุม มีสมาชิกฯ ได้เสนอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมแล้วองค์ประชุมไม่ครบทั้งสองครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและผลกระทบจากกฎหมายประมงที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับชาวประมงในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เป็นกฎหมายที่ไม่ทันเหตุการณ์  และมีการนำเข้าอาหารทะเลจำนวนมาก ทำให้ชาวประมงขาดรายได้จำนวนมาก รวมทั้ง บทลงโทษต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่นทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ ชาวประมงจึงหวังพึ่งการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการประมงในน่านน้ำไทย และกระทบการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด จึงขอให้ ส.ส. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวประมงต่อไป

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวภายหลักการรับยื่นหนังสือว่า ขอขอบคุณสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และเครือข่าย ผู้ได้รับผลกระทบฯที่ได้เข้ามายื่นเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงดังกล่าว มีความรุนแรงมากดังนั้น ขอยืนยันว่า สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป

#ประชาชนประชาชาติ