พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” พร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน-กมธ.กยศ. รับหนังสือเครือข่ายนักศึกษา ค้านการมีเบี้ยปรับ-ดอกเบี้ย กองทุนกู้ยืมทางการศึกษา

(8 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา ว่า เมื่อเวลา 10.30น. ที่ผ่านมา พรรคประชาชาติ นำโดย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. กองทุนเงินให้หู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… หรือ ร่างพ.ร.บ.กยศ. พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา, นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส และ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ พร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. กองทุนเงินให้หู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… , นายมานพ คีรีภูวดล โฆษกคณะ กมธ. ฯ, นายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย , นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ฯลฯ ร่วมรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนเครือข่ายเยาวชน นิสิต นักศึกษา นำโดย นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ เพื่อขอคัดค้านการมีเบี้ยปรับ และดอกเบี้ยของกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา

โดย นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบวาระ 3 ต่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีการปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการฯ กำหนดให้เก็บเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผู้กู้ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งแย้งกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นด้วยกับการไม่เก็บดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยต่อมติและความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ที่ต้องการนำการคิดดอกเบี้ยกลับมา เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 54 วรรคหก บทบัญญัติในหมวด 5 “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีนัยสำคัญว่า เป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ เป็นภาระผูกพัน โดย กยศ.เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกับกำดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่รัฐต้องจัดเป็นทุนให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่วนใหญ่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นพื้นฐาน และบุคคลเหล่านี้เมื่อจบการศึกษามาส่วนใหญ่ต้องเป็นเสาหลักของบ้าน รับภาระการเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกในครอบครัว ในบางกรณี จึงไม่สามารถจ่ายได้ตามกำหนดเวลา จนถูกปรับ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการใช้หนี้ของ กยศ. ก็มีความจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยปรับก่อน ถึงจ่ายดอกเบี้ย และท้ายสุดจึงจ่ายเงินต้น

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายเงินก้อนเดียวเพื่อปิดบัญชีได้ ทำให้บางรายไม่สามารถใช้หนี้ กยศ. เพราะเบี้ยปรับสูงถึงครึ่งหนึ่งของเงินต้น หรือสูงกว่าเงินต้น และบางรายประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง รวมถึงไม่สามารถหางานได้ จึงไม่มีเงินจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา ท้ายสุดจึงถูกปรับและค่าปรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงถึงครึ่งหนึ่งของเงินต้น หรือสูงกว่าเงินต้น ด้วยเหตุไม่มีงานทำ ไม่สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ ตลอดจนเห็นว่าวุฒิสภามีจุดสนใจเพียงว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถทวงเงินคืนกลับมาได้ทั้งหมด แต่กลับละเลยสิ่งสำคัญว่า เหตุใดจึงต้องมีกองทุนกู้ยืมดังกล่าว ละเลยต่อสภาพสังคมที่ไม่เป็นธรรม และตอกย้ำความไม่เป็นธรรมนี้ด้วยการคิดดอกเบี้ย

ทางด้าน พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. กองทุนเงินให้หู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… หรือ ร่างพ.ร.บ.กยศ. กล่าวว่า คณะกมธ. ได้มีการพิจารณา 23 ครั้ง โดยมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน และได้ข้อสรุปว่าไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ รวมทั้งไม่มีผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม การศึกษาของเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศต่อไป

#ประชาชนประชาชาติ