พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(9 สิงหาคม 2566) – นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ประชุมสภา ในวาระ การรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยระบุว่า ในองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ผมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยังเป็นที่รู้จักน้อยกว่าเพื่อน จะดังหน่อยเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมสภา และก็มีการขอคุ้มครองชั่วคราวเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรี อำนาจหน้าที่ของท่านคืออยู่เคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ประชาชนยังไม่รู้จักท่านและยังไม่มีความรู้สึกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่ท่านคือที่พึ่งของประชาชนเวลาได้รับความเดือดร้อน ท่านจะเป็นผู้บรรเทา เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานรัฐ เป็นข้อเสนอแนะ จะมีจำนวนเท่าไหร่ ? ผมว่ามีไม่ถึงร้อยละห้าสิบหรอกครับ ที่รู้จักอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเวลาเดือดร้อนจะนึกถึงท่าน

ผมดูในตารางรายงานงบประมาณจากการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เหลือร้อยละห้าสิบกว่า ลดลงมากครับ มีคําถามว่า งบปี 2564 มันลดลงโดยอ้างสถานการณ์โควิด กับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านพอ
ปี 2565 มันขยับขึ้น หรืออย่างไรครับ ?

ผมฟังทาง สตง. บอกว่า ขาดบุคลากร เรื่องร้องเรียนมันเยอะก็เลยทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า อยากทราบว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้อย่างไร ? แล้วในปี 2565 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมกับปี 2564

ผมขอฝากไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ในเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์โกดังพลุระเบิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่หมู่ที่ 1 ตําบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ท่านอาจจะถามว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ? เมื่อ 3 สิงหาคม 2566 สภาเราได้ยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาเพราะถือว่าเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่มูโนะที่เกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บร้อยกว่าราย หลังคาเรือนเสียหายเกือบหกร้อยหลัง เราก็ได้เสนอ เสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีรักษาการ และคณะรัฐมนตรีรักษาการให้หันลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดปรากฏว่า วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายกรัฐมนตรีรักษาการพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เดินทางไปมอบเงินเยียวยาตามระเบียบของกองทุนบรรเทาสาธารณภัย ชาวบ้านบอกว่าก็ยังไม่พอที่จะบรรเทา

วันที่ 7 สิงหาคม ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เดินทางลงไป ผมก็ดีใจนะครับ ถือว่าญัตติด่วนด้วยวาจาของเรานี่ได้ผล ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการเข้าไปดูแลแล้วก็ได้มอบถุงยังชีพ แล้วก็ไปกําชับหน่วยงานเอาสถาบันการเงินไป ปรากฏว่ามีภาพสะท้อนตามภาพที่ผมให้ดู ตอนนี้มีเงินบริจาค กองทุนดูแลผู้บรรเทาความเดือดร้อน มีคนบริจาคแล้วยี่สิบหกล้านบาทเศษ แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์ ชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินบริจาคเลยนะครับ มีการเอากล่องไปตั้งขอรับบริจาคหน้าบ้านตัวเอง ตามซากปรักหักพัง เป็นภาพที่มันย้อนแย้งกับคนที่มีใจที่จะบริจาค แต่ยังไม่ได้รับเงิน เขาต้องการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการไป ประกอบอาชีพบ้าง ถ้ารอบ้านเสร็จไม่รู้เมื่อไหร่

ผมอยากเรียนเสนอทางผู้ตรวจการแผ่นดิน อยากให้ลงมาดูเรื่องนี้ ผมดูตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอํานาจหน้าที่ของท่านนะครับ ให้ประชาชนมูโนะ คนสามจังหวัดได้รู้จักผู้ตรวจการแผ่นดิน นี่คือความเดือดร้อนครับ

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 22 ( 2 ) บอกว่า ให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมท่านประธานครับ กรณีมูโนะมันไม่ใช่เฉพาะเหตุพลุโกดังระเบิดกับเจ้าของที่ต้องรับผิด มันมีประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก่อนนี้ นําเสนอก่อนนี้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ นั่นคือเก็บส่วย จนเป็นเหตุให้โกดังตั้งอยู่ใกล้ชุมชน

ผมอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ การเยียวยาเพิ่มเติม ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่อยู่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 22 ( 2 ) อยากให้ท่านเสนอไปยัง ศอ.บต. ถ้าท่านเป็นคนเสนอ เขายังมีความมั่นใจในการนําเสนอ เพราะกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มันจะมีคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความไม่สงบ คณะกรรมการ ก.บ.ต. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะ แต่เขาจะต้องฟังความเห็นเสนอของ ศอ.บต. เสนอชงขึ้นไปแล้วถ้าได้รับเข้าเงื่อนไขตรงนี้ เพราะว่าคําว่าสถานการณ์ความไม่สงบ ไม่เฉพาะแต่การกระทําของผู้ก่อการร้าย การกระทําของเจ้าหน้าที่ การละเว้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีกรือเซะ ตากใบ ก็ถือเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เคยจ่ายโดยเอาระเบียบ ก.บ.ต ไปจ่ายแล้ว กรณีนี้ก็เช่นกัน ผมถือว่า เหตุตรงนั้นมันเกิดขึ้น จากการละเว้นถึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทําของเจ้าหน้าที่แต่ถือว่าเป็นการละเว้น

อยากให้สํานักงาน ตรวจการแผ่นดิน ตั้งคณะกรรมการ ไปแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ท่านจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงตอนนี้ หลายประเด็นหลายเรื่อง แล้วคนสามจังหวัดจะรู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินมากกว่านี้ ถ้าท่านดําเนินการไป แสวงหาข้อเท็จจริง ท่านเสนอไปยัง ศอ.บต. แล้วก็นําเสนอข่าวให้แถวบ้านได้รับรู้ ผมจะตบมือดังๆแทนพี่น้องสามจังหวัด แทนพี่น้องมูโนะให้ดังยิ่งกว่าพลุระเบิดอีกครับ

#ประชาชนประชาชาติ