พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” หนุนรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.ป. เลือกตั้ง-พรรคการเมือง

          วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) มีการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณากฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..จำนวน 4 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .. จำนวน 6 ฉบับ ในจำนวนนี้มีร่างของพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอด้วย

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวผ่านวิทยุรัฐสภาว่า ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหลายพรรค และมีร่างของพรรคประชาชาติด้วยซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาให้การรับรองแล้วมากกว่า 50 คนก่อนจะยื่นเสนอร่าง เนื่องจาก พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ค่อนข้างจะมีปัญหาในทางปฏิบัติมาก มีคำสั่ง คสช.อยู่หลายคำสั่ง คือไปหยุดหรือยกเลิกหลายมาตรา นั่นแสดงว่ากฎหมายนี้มีปัญหา และมีกฎหมายหลายตัวไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพราะในโลกของความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการของผู้ร่างอาจจะไม่สอดคล้องกัน ที่สำคัญพรรคการเมืองคือสถาบันการเมืองของประชาชนจะเดินเข้าหาพรรคการเมืองได้ต้องง่าย พรรคการเมืองจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐ พรรคการเมืองจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทย

          ประการสำคัญคือรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีการแก้บัตรเลือกตั้งจากสองใบเป็นใบเดียว และมีเขตการเลือกตั้งเป็น 400 เขต โดยท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา และพรรคประชาชาติ เราได้เห็นอุปสรรคของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองหลายประการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกสูงถึง 200 บาท ต้องแก้ให้เหลือแค่ 50 บาท และการบังคับให้ต้องต่ออายุทุก 2 ปี แก้ให้เป็นสมาชิกแบบถาวรไปเลย ในกฎหมายมีมาตราที่ไม่สอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และไม่ได้กำหนดมาตรการให้สมาชิกดำเนินการโดยอิสระ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 จึงเห็นว่าควรจะยกเลิกประเด็นนี้ เนื่องจากว่า ความจริงแล้วให้กำหนดมาตรการ การดำเนินการของสมาชิกอย่างอิสระ ไม่ถูกครอบงำ ซึ่งใน พ.ร.บ.พรรคการเมืองเดิมมีการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ ที่เขียนไว้หลายมาตรา แต่มาตรการที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกลับไปเป็นข้อห้าม และประการสำคัญเราต้องยกเลิกตัวแทนประจำจังหวัด เนื่องจากรัฐธรรมนูญออกแบบมาให้มีพรรคขนาดเล็กเกิดขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีพรรคลงสมัครมากถึง 81 พรรคและมีจำนวนผู้สมัครเลือกตั้งเยอะมาก ดังนั้นเราเห็นว่าการมีตัวแทนประจำจังหวัดควรจะยกเลิกให้มีตัวแทนประจำภาคก็เพียงพอและประการสำคัญ การทำไพรม์แมรี่โหวตหรือการคัดเลือกผู้สมัคร ก็ทำไม่ได้ ต้องออกคำสั่ง คสช. ไม่ให้นำมาตรา 47-56 ไปใช้ ซึ่งเป็นหมวดไพรมารีโหวต (Primary Vote) ทั้งหมด เราเห็นว่าถ้ากฎหมายสมบูรณ์การสั่งยกเลิกแบบนี้จะต้องไม่เกิด เราจึงนำส่วนนี้มาปรับปรุงแก้ไข 

         ยกตัวอย่างถ้าจะส่งผู้สมัครเลือกตั้ง 400 เขต ต้องมีสมาชิกเขตละ 100 คน รวมต้องมีสมาชิกถึง 40,000 คน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองอย่างมาก ข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้ามี 50 กว่าประเทศที่ผู้สมัคร ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมือง แต่มี 30 กว่าประเทศที่ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง

          พรรคประชาชาติได้เสนอร่างกฎหมายนี้เป็นร่างแรก จึงยังไม่ทราบว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นร่างกฎหมายนี้ด้วย เนื่องจากว่าท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นอดีตประธานรัฐสภาท่านทราบว่า พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 คือให้คนไม่เคยเลือกตั้งมาเขียนกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งคนที่เคยผ่านการเลือกตั้งเห็นว่ามันมีปัญหาหลายอย่าง 15 มาตราต้องหยุดใช้ เพราะมันเป็นกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ 

         ในส่วนของร่างของฝ่ายค้านที่เสนอมาก็เป็นหลักการเดียวกันเกือบทั้งหมด ในขั้นรับหลักการก็ควรรับหลักการไว้ อาจจะนำร่างของฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักแล้วนำร่างอื่นไปประกอบ ในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไป