พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พรรคประชาชาติ พรรคแรกที่ยื่นเสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผ่านสภาฯแล้ว มติเอกฉันท์ 359 เสียง

          วันนี้ (23 ก.พ.) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .. ซึ่งมีผู้เสนอทั้งหมด 4 ร่าง คือ 1. ร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2. ร่างของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 3. ร่างของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ 4. ร่างของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โดยใช้ร่างของ ครม.เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว จึงนำมาพิจารณาและลงมติรายมาตราในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระสาม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 359 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง จากนั้นจะส่งไปให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาต่อไป
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส กล่าวว่า ต้องกล่าวชุโกร์ หรือขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กฎหมายนี้ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาถึงวาระที่สาม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 359 เสียง ใช้เวลาพิจารณาลงมติรายมาตรานานกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการลงมติ และพรรคประชาชาติเราได้ยื่นเสนอร่างกฎหมายนี้เป็นพรรคแรก โดยในวาระที่หนึ่งสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณาร่างที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณานับสิบครั้ง และใช้เวลาหลายเดือนในการแก้ไขรายมาตรา หลังคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จได้ยื่นเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามในคราวเดียวกัน สาเหตุที่ใช้เวลาในการพิจารณานานมากคนเนื่องจากร่างของคณะรัฐมนตรีเสนอมามีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการจำนวนมาก และทุกมาตราที่มีการแก้ไขต้องมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามคำแปรญัตติ ปรากฏว่าในวาระที่สองมีการพิจารณารายมาตราทั้ง 34 มาตรา และท้ายที่สุดทุกมาตราผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มีการโหวตลงมติในวาระที่สามต่อทันที ผลการลงมติสภาเห็นชอบ 359 เสียง ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          นายกมลศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนสุดท้าย ต้องให้ทุกคนช่วยกันขอดุอาอ์หรือภาวนาให้ผ่านการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งอยากให้ ส.ว.ให้ความสำคัญต่อกฎหมายฉบับนี้ และอยากให้โหวตผ่านในสมัยรัฐบาลชุดนี้ ไม่อยากให้กฎหมายนี้ตกไป
          กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย นั้นเป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าของพรรคประชาชาติ ที่ได้ยื่นเสนอร่างกฎหมายเป็นพรรคแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี่คือความตั้งใจที่ต้องการจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนที่ถูกอธรรมจากการซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งความจริงแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดในการซ้อมทรมานพี่น้องประชาชน ยิ่งมีกฎอัยการศึกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประตูของกระบวนการยุติธรรมต้องเปิดกว้างไม่ให้เกิดความอธรรมต่อพี่น้องประชาชนมากไปกว่านี้