พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(9 พฤษภาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงยุติธรรมว่า เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมายัง กองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของผู้ที่ก้าวผิดคิดพลาดของกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเหล่านี้ ปัจจุบันเน้นไปที่หลักการแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้กระทำผิดได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางสังคม
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเหล่านี้ ปัจจุบันเน้นไปที่หลักการแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้กระทำผิดได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางสังคม
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า กลุ่มผู้กระทำผิดนี้แม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการได้รับการลงโทษตามกฎหมายภายใต้การควบคุมดูแลทางราชการแล้ว แต่แนวทางหนึ่งสำหรับการแก้ไขพฤติกรรมกระทำผิดต้องฟื้นฟูทางความคิดและพฤติกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างถาวรด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าผู้กระทำผิดเหล่านี้จะได้รับโทษทางอาญาแล้ว แต่ส่วนหนึ่งต้องการโอกาสจากสังคมที่จะให้โอกาสเมื่อพ้นโทษแล้ว การทำงานบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือบริการสังคมถือเป็นโอกาสหนึ่งที่สังคมให้เปิดช่องทางให้ได้มีส่วนในการทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อชดเชยความผิดที่ได้กระทำไป ให้สังคมได้รู้ว่าบุคคลเหล่านี้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง และมีจิตอาสาที่จะทำงานบริการสังคม เพื่อแก้ไขความผิดของตนเอง ซึ่งการทำงานบริการสาธารณะหรือบริการสังคมจะส่งผลต่อมุมมองที่สังคมมองผู้กระทำผิดเปลี่ยนแปลงไป จากตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี สมควรที่จะต้องแยกตัวออกจากสังคม เป็นการให้โอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ระบุด้วยว่า โลกขณะนี้กำลังเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เนื่องมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อม โลกร้อนมากขึ้น หากไม่รีบแก้ไข ย่อมจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทุกห่วงโซ่อาหาร กระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นหน่วยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้กลับคืนมาดีกว่าเดิม กระทรวงยุติธรรมมีผู้กระทำผิดจำนวนมากที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้ นอกจากจะให้พวกเขาได้ชดเชยความผิดโดยการทำงานบริการสังคมแล้ว ยังจะเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมกำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีปลูกจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ต้องขังและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 5 พื้นที่ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ขุดลอกท่อระบายน้ำ 3) กิจกรรมเก็บขยะตามพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 4) กิจกรรมยุติธรรมสีเขียว 5) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดับไฟป่า ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และปล่อยแถว ผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกันทั่วประเทศ