พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 11-12 กันยายน 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อาทิ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมสนับสนุนและเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการแถลงนโยบาย ณ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้ส่วนราชการฯ ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ อาทิ การใช้หลักนิติธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การเข้าถึงกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน การยกระดับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

#ประชาชนประชาชาติ