พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 19.40 นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง 102 – 104 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฏอน ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1445 โดยมี ดาตุ๊ก โจจี ซามูแอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะคณะทูตานุทูต โดย นายประสาน ศรีเจริญ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวอวยพร
ในการนี้
มีผู้บริหารพรรคประชาชาติและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ ร่วมด้วยนำโดย เลขาธิการพรรคประชาชาติ
นายซูการ์โน มะทา นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารูนายอับดุลอายี สาแม็ง นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส นายสุไลมาน บือแนปีแน และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย สมาชิกรัฐสภา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้นำองค์กรมุสลิม และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอด
โอกาสนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับงานเลี้ยงละศีลอด ในเดือนรอมฏอน ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1445 ใจความว่า ในนามของรัฐสภาไทย มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฏอน ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1445 ในวันนี้เดือนรอมฏอนเป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลอด อันเป็นศาสนบัญญัติของชาวมุสลิมทั่วโลกที่พึงปฏิบัติตาม ด้วยการงดอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ำดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า รวมถึงการบำเพ็ญศาสนกิจต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติพื้นฐานของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การอุทิศตน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ การกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน การรักษาข้องดเว้นต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการสำรวมกาย วาจา ใจ เพื่อพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการปกป้องตัวจากความชั่วทั้งมวล เพราะการถือศีลอดมิใช่เป็นเพียงการอดอาหารที่ทำให้รู้จักความหิวโหยอันเป็นการฝึกความอดทน ให้รู้ซึ้งถึงความลำบากของผู้ยากไร้เกิดความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการอดกลั้นอวัยวะทุกส่วนมิให้เพลี่ยงพล้ำกระทำไปในทางชั่วร้าย เดือนรอมฏอนจึงเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งสำหรับชาวมุสลิมผู้ศรัทธาทั่วโลกได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาอย่างเคร่งครัด ในนามของรัฐสภา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมอันสำคัญของชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอนด้วยการเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 แก่คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย และผู้นำองค์กรมุสลิมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับกลุ่มประชาชาติมุสลิมในประเทศไทยและยังเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและหลักความเชื่อของแต่ละศาสนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประชาชาติมุสลิมต่อไปในภายภาคหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอวิงวอนให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อที่ทุกท่านจะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน และจากการประกอบคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ถือศีลอด โปรดประทานความสันติสุขและความสงบร่มเย็นแก่ชาวไทยมุสลิมและประเทศชาติตลอดไป
ทั้งนี้ เวลา 18.40 น. ณ ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พร้อมด้วย คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย สมาชิกรัฐสภา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้นำองค์กรมุสลิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ
และแขกผู้มีเกียรติ ละหมาดมัฆริบร่วมกัน