พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(17 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 14.30น. ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)

นำโดย นายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair และคณะ กว่า 20 คน ที่เดินทางมายื่นชุดข้อเสนอนโยบาย รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เพื่อนำเสนอต่อพรรคประชาชาติ ในโอกาสการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนถ้วนหน้า (2) การศึกษาฟรีตลอดชีวิต (3) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่าเทียม (4) การเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ดิน (5) งานและรายได้ที่เป็นธรรม สิทธิลาคลอด 180 วัน (6) ระบบประกันสังคมคนทำงาน (7) การยกระดับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระบบบำนาญ (8) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม พัฒนาเบี้ยยังชีพคนพิการ สิทธิการข้ามเพศ ขนส่งสาธารณะ (9) ระบบภาษีและงบประมาณเพื่อสวัสดิการสังคม

#ประชาชนประชาชาติ