พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายสุไลมาน บือแนปีแน

เรื่องที่ 1 เรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบนท้องถนน ของกรมทางหลวง สาย ทล.4082 อยากให้ประธานมีหนังสือไปยังกรมทางหลวงเพื่อที่จะให้ดำเนินการแก้ไขจุดกลับรถ ซึ่งทางผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ขอให้ขยับจุดกลับรถไปอยู่ที่สี่แยกพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่องรอกลับรถ

เรื่องที่ 2 ถนนสาย ทล. 4082 เช่นเดียวกัน เส้นทางเชื่อมต่อสายทางหลวงชนบท ยล.4002 จุดนี้จะมีน้ำท่วมขังเวลามีฝนตกหนัก อยากให้มีหนังสือไปยังกรมทางหลวงเพื่อที่จะให้ทำคูระบายน้ำเพื่อการระบายน้ำขังและลงสู่แม่น้ำ

เรื่องที่ 3 เป็นการแก้ไขน้ำขังบริเวณถนนเมืองใหม่ ในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำคูระบายน้ำบริเวณเส้นทางที่จะไปโรงเชือดสัตว์ แต่ว่ายังไม่ครบถ้วน ซึ่งยังมีบางส่วน เช่น บริเวณ ป.พัฒนา บริเวณถนนเมืองใหม่ก็ดี อยากให้มีการทำคูระบายน้ำเพื่อที่จะผันน้ำสู่แม่น้ำปัตตานีต่อไป

#ประชาชนประชาชาติ