พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายซูการ์โน มะทา

ประชาชาติได้มีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนาน หลายๆท่านได้ให้ความเข้าใจว่าปัญหาภาคใต้มีความรุนแรง ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา ข้อเท็จจริงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีมาก่อนปี 2535 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตตกาลนั้น ไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานใดเข้าไปร้องเรียนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้ จึงมีการตรากฏหมายขึ้น เป็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต) เพื่อให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ของข้าราชการในพื้นที่ และเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคม ปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาด้านความมั่นคง

หลังจากเกิดเหตุการณ์ปี 2547 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ได้มีการยุบ ศอ.บต พร้อมกับ พตท.43 อยู่ในค่ายสิรินธร ซึ่งเป็นหน้าที่ของความมั่นคง ก่อนหน้านั้นยังไม่มี พรบ.กอ.รมน มาบังคับใช้ ผมเป็นหนึ่งใน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ได้เห็นถึงความสำคัญ ได้รวบรวม สส.ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงเวลาแล้วจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องผลักดันให้มีตราเป็นพระราชบัญญัติศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553 ในการต่อสู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุคนั้น หลังจากที่มีการตั้งกรรมาธิการแล้ว เรามีความเห็นว่าปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส แต่การปรากฏว่าในรัฐบาลยุคนั้นพยายามที่จะใช้ครอบคลุมถึง 5 จังหวัด ซึ่งมติใน คณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยมีมติเห็นชอบให้เอาแค่สามจังหวัด แต่สุดท้ายผู้ที่นำกฎหมายมาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก็นำกลับใช้เสียงข้างมากในสภา ทำให้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เห็นชอบว่า ศอ.บต ครอบคลุมถึง สงขลาและสตูล และนี่คือที่มาที่ไป

หลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ก็มีการออกคำสั่ง คสช. หลายฉบับเพื่อมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่มาจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชาติ มองเห็นว่าการยกเลิกคำสั่ง คสช.นั้น ถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุด ต้องยกเลิกถึงสามฉบับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557, คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ที่ 14/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/ 2559 ทำไมพรรคประชาชาติถึงกำหนดประเด็นตรงนี้ เพราะเราเห็นว่าต้องมีการแก้ไขให้ครบสมบูรณ์ ซึ่งเราพยายามที่จะบอกว่า แม้ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะเอาร่างกฎหมายของพรรคมาเสนอได้เพราะเกี่ยวข้องกับการเงินและที่เราทำมาคิดว่าเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุด

ท่านประธานที่เคารพเนื้อหาสาระสำคัญคือ การยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 14 / 2559 อย่างที่สมาชิกได้กล่าวว่า เป็นการยกเลิกสภาที่ปรึกษามีการยกร่างร่างพระราชบัญญัติศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ให้อำนาจพี่น้องประชาชนสามารถคัดเลือกตัวแทนในองค์กรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการพิจารณา งบประมาณในการบริหาร และในกระบวนการการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่คำสั่งนี้ได้ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานตามที่สมาชิกได้อภิปรายไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เชื่อว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะคณะปฏิวัติรัฐประหารที่ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีความหวาดระแวงและไม่มีความไว้วางใจองค์กรที่มาจากประชาชน กับตัวแทนของพี่น้องที่มาเป็นตัวแทนการพิจารณางบประมาณของศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ผ่านมาแล้ว 20 ปี รัฐบาลที่ผ่านมาพยายามผลักดันงบประมาณลงไป 500,000 ล้านบาท ขอถามว่าการมีอะไรดีขึ้นบ้าง ทั้งๆที่เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้น เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม วันนี้พี่น้องประชาชนถูกกระทำปิดปาก ประชาชนแต่งชุดมลายูก็ไม่มีใครกล้าออกมาพูด ออกมาแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ 60 และมาตรา 70 ก็ไม่มีใครดูแลแต่กลับกันไปริดรอนสิทธิ์ กล่าวหาว่าเป็นอั้งยี่ซ่องโจร เกิดขึ้นเพราะในสภา ศอ.บต ไม่มีสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

อยากฝากกับท่านประธานถึงคณะทำงานที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการการพิจารณายกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 14/2559 อยากให้มองภาพรวมว่าอะไรจะเป็นองค์ประกอบที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ ศอ.บต เป็นแม่งานในการนำการพัฒนาไม่ใช่เอาทหารนำการพัฒนา

#ประชาชนประชาชาติ