พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 นราธิวาส ประกอบไปด้วยอำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาคร พรรคประชาชาติ วันนี้มีประเด็นหารือ ปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้อง 4 เรื่องด้วยกัน
เรื่องที่หนึ่ง
อยากให้มีหนังสือสำนักงานเขตการศึกษาที่นราธิวาสกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการค้างชำระเงินจ่ายเงินค่าตอบแทนครูวิทยากรรวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มาก วิทยากรแต่ละท่าน ได้รายชั่วโมงละ 200 แล้วก็บางครอบครัว กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม เงินค่าตอบแทนก็ไม่ออก ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ จ่ายเงินที่ค้างชำระด้วยครับ
เรื่องที่สอง
สืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่นราธิวาส มีการลงทะเบียนเงินเยียวยาให้กับชาวเกษตรกรที่เป็นเจ้าของไร่สวนสวนทุเรียนหรือสวนอื่นๆ ปรากฏว่าตอนนี้หลายคนที่ยังไม่ทันลงทะเบียนเนื่องจากไม่ทราบและขาดการประชาสัมพันธ์ อยากให้มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนและอยากให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของการแสดงเอกสารสิทธิ์เพราะหลายหลายครอบครัวมีการถือครองที่ดิน โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และได้รับผลเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา
เรื่องที่สาม
เป็นเรื่องที่เคยนำมาหารือแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าดินที่ตั้งของมัสยิดบ้านซอเดะ ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ในนิคมสร้างตนเอง ศรีสาคร ซึ่งการจดทะเบียนต้องได้รับการยินยอมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนิคมสร้างตนเองศรีสาคร
ทางนิคมสร้างตนเองศรีสาคร มีหนังสือถึงกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว รอให้อธิบดีอนุมัติก็จะได้มีหนังสือ ยื่นจดทะเบียนและจะได้รับสิทธิ์ต่างๆของมัสยิดและโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่
เรื่อง สุดท้าย
ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องใช้บริการห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ปัญหาความเดือดร้อนตอนนี้คือในห้องน้ำในสนามบินทั้งสองแห่งไม่มีสายฉีดน้ำไม่เฉพาะคนในประเทศเราที่ใช้บริการและไม่ได้รับความสะดวกคนต่างชาติที่เดินทางมาก็ได้รับการร้องเรียน พี่น้องมาเลเซียพี่น้องอินโดนีเซียเกิดคำถามว่าทำไมสนามบินบ้านเราในห้องน้ำไม่มีสายฉีดน้ำอยากให้มีหนังสือถึงท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขให้เพิ่มสายฉีดน้ำในทุกห้องน้ำที่สนามบินงบประมาณใช้งบประมาณไม่มากขอบคุณครับ

#ประชาชนประชาชาติ