พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติรับหนังสือจากนายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร โฆษกกลุ่มมวลชนอาสาเรียกร้องประชาธิปไตย We Volunteer คืนสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องหาคดีการเมือง

(วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.20 นาฬิกา ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย และคณะ รับยื่นหนังสือจากนายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร โฆษกกลุ่มมวลชนอาสาเรียกร้องประชาธิปไตย (We Volunteer) เรื่อง คืนสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องหาคดีการเมืองและการเสนอนโยบายเพื่อรับประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยระบุว่า ทั้งนี้ พรรคการเมืองในฐานะองค์กรสำคัญภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นรากฐานอีกประการหนึ่งในการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันได้มีประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรค 2 ได้รับรองหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (Presumption of innocence) ว่าเป็นหนึ่งในสิทธิของปวงชนชาวไทยโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ไว้ชัดเจนแต่กลับพบว่าความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น ผู้ต้องหาทางการเมืองแม้จะยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดได้รับการปฏิบัติเสมือนนักโทษคนหนึ่งรวมถึงไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องมาจากการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตและไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน จึงขอเสนอให้พรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยควรมีนโยบายในการรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการแสดงออกทางการเมืองในทุกมิติ การรับประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้ต้องหาคดีทางการเมืองในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของประเทศในอนาคตอีกด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวภายหลังการรับยื่นหนังสือว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรอง สิทธิในการประกันตัวที่จำเลยสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ทุกราย หากไม่ให้สิทธิประกันตัวถือว่าผิดกฎหมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม การชุมนุมทางการเมืองถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยโดยบริสุทธิ์ พรรคมีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ชุมนุม จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เคารพกฎหมายและปฎิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

“วันนี้เราเห็นมีการใช้อำนาจเหนือกฎหมาย และใช้กฎหมายเหนือความยุติธรรม สิทธิการประกันตัวเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องให้ หากไม่ให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราอยู่ในยุคของอำนาจนิยม มีการใช้อำนาจขจัดคนที่ไม่เห็นด้วย การมาเรียกร้องจึงเป็นสิทธิทางประชาธิปไตยโดยตรงที่ต้องส่งเสริม” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ