พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวบนเวทีดีเบตภาคใต้ ช่อง 7 เอชดี ที่ จ.นครศรีธรรมราชว่า คำถามเป็นการกดทับความคิดของทางการเมือง โดยเฉพาะอ้างคำถามจากผู้ว่าแบงก์ชาติ จริงๆแล้วพรรคการเมืองการคิดให้ประชาชนได้เรียนฟรี การคิดให้ประชาชนมีสวัสดิการ 3,000 บาทต่อเดือน ความคิดให้ประชาชนมีที่ดินทำกินไม่ทำให้คนตาย

แต่การบริหารประเทศที่ผ่านมา ปล่อยให้ประชาชนยากไร้ ทำให้คนตายแล้ว ซึ่งวิธีคิดของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นการสงเคราะห์ ถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะว่า จะต้องมาแสดงความยากจน แล้วจึงได้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เพราะฉะนั้นการจัดทำงบประมาณถามว่า จะเอาเงินมาจากไหน เงินถ้าจะทำให้ได้ดีก็ต้องสร้าง GDP ให้กับประเทศ แต่วันนี้ รัฐบาลเริ่มจากทำเศรษฐกิจแย่ เงินเลยไม่มา ที่สำคัญงบประมาณ ถ้าเรามีมีเจตจำนงจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จัดงบประมาณ
ประการแรกแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 20 ที่ไปเขียนว่า รายจ่ายลงทุนให้ไปเฉพาะสร้างถนน ซึ่งต้องเอารายจ่ายดังกล่าวมาลงทุนสร้างมนุษย์ เพราะได้มีการวิจัยแล้วว่า ถ้าการสร้างมนุษย์ที่เป็นเด็ก จะได้ผลตอบแทนเข้ามา 9 เท่า แล้วการสร้างมนุษย์ในประเทศที่มีความเจริญ เขาวัดกันที่คุณภาพของมนุษย์ ดังนั้นการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุดคือ แก้ที่ระบบการศึกษา โดยมีผลการวิจัย ระบุออกมาแล้วว่า ถ้าการแก้ปัญหาความยากจน ให้คนมีการศึกษาดี สามารถแก้ได้ 47 เปอร์เซ็นต์ การแก้แบบให้คนมีสาธารณสุขแก้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การแก้ยากจน นำเงินไปสร้างถนน เพื่อให้คนรวยใช้รถ แก้ได้เพียง 17 เปอร์เซ็นต์

ประการที่ 2 สำคัญที่สุด คือไปแก้มาตรา 20 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง คือให้เขียนเฉพาะว่า บุคลากรของรัฐและสวัสดิการของรัฐต้องมีรายได้พอเพียง ซึ่งเราไปเติมข้อความอีกคำหนึ่ง นอกจากบุคลากรของรัฐแล้ว ประชาชนต้องมีรายได้และสวัสดิการพอเพียงเป็นทางรอดของประเทศมีทางเดียวคือ ต้องสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ
“ถ้าท่านไปสร้างเงินก่อนมันทำให้คนมีกิเลส แล้วการสร้างเงินก่อนจะทำให้คนทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนมีความสำคัญมาก เพราะมนุษย์มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี ประเทศจะไปได้ก็คือการสร้างคน ดังนั้นการหางบประมาณ ประการหนึ่งก็คือเราต้องเดินไปที่รัฐรวมศูนย์ เราสามารถดึงเงินมาแสนกว่าล้านเพื่อสร้างคนให้มีการศึกษาดีได้” เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ

#ประชาชนประชาชาติ