พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(27 เมษายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสวนชีววิถี/สวนผักคนเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี ว่า เมื่อเวลา 13.00น. ที่ผ่านมา นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 ผู้แทนพรรคประชาชาติ และคณะ เดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีประชันวิสัยทัศน์และนโยบาย “เกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหาร : เลือกตั้ง 2566” จัดโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิชีววิถี(BioThai) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ร่วมกับ 101 PublicPolicy ThinkTank และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของแผนงานอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล จากรายการเช้าทันโลก FM 96.5 เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประชาชนที่สนใจและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังจนเต็มห้องประชุม มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ มูลนิธิชีววิถี และเพจ Bio Thai ออกอากาศสดคู่ขนานกันไปด้วย

นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 ผู้แทนพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า การร่วมกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญและมีความหมายสำหรับประเทศไทย หลังจากผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องจากผลของโรคระบาด ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทยด้วย

พรรคประชาชาติ ได้นำเสนอนโยบายหลายด้าน และยังมีประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ปัญหาโภชนาการของเด็กไทย การกระจายอำนาจและสร้างความเท่าเทียมในระบบเกษตรและอาหาร รวมอยู่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 ผู้แทนพรรคประชาชาติ ได้แสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามหลัก 4 คำถาม ได้แก่ 1) แนวทางการเปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมที่ต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากทุกๆปี เพื่อก้าวไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น 2) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานเกินครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ในประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสูงกว่า เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พบการตกค้างเพียง 3-5% เท่านั้น 3) นโยบายและแนวทางแก้ปัญหาเด็กไทยอายุ 0-5 ปี มากถึง 11.7% และอายุ 6-14 ปี จำนวน 9.7% ที่อยู่ในสภาวะเตี้ยและแคระแกร็น ไม่นับกลุ่มด้อยโอกาสที่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ทั้งๆที่เราเรียกขานตัวเองว่าเป็นครัวของโลก และ 4) กลไก และมาตรการ เพื่อลดปัญหาการรวมศูนย์ทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ ยังได้เดินชมแปลงเกษตรสาธิต และนิทรรศการข้อมูลทางการเกษตรบริเวณสวนชีววิถี หรือสวนผักคนเมืองไทรม้า ภายในบริเวณสถานที่จัดงานด้วย ก่อนเดินทางกลับในเวลา 16.30น.

#เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง66 #นโยบายเกษตร #นโยบายความมั่นคงทางอาหาร #พรรคประชาชาติ #ประชาชนประชาชาติ

#ประชาชนประชาชาติ