พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” เป็นห่วงร่างกฎหมายส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ระบุคำว่า “คนดี” เป็นคนดีของใคร?

          การประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา วันนี้ (29 พ.ย.65) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติได้อภิปรายด้วย

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อภิปรายว่า “ได้สงวนคำแปรญัตติมาตรา 5 เนื่องจากเป็นเป้าประสงค์สุดท้ายของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ต้องยอมรับว่าเรามีการเรียนรู้ในระบบ เป้าประสงค์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปครอบคนที่ทำหน้าที่อยู่แล้วหรือไม่ แย่งงานคนอื่นมาทำหรือไม่ หากเป้าประสงค์คลุมเครือ แอบแฝงเขียนให้กลายเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ที่บังคับใช้ ตีความ จะเป็นกฎหมายที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ แต่สุดท้ายจะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะอำนาจนิยม ดังนั้นในมาตรา 5 จึงอยากจะวางหลักการที่เป็นเป้าประสงค์ไว้ โดยจะเขียนว่าบุคคลทุกคน มีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะในช่วงหนึ่งของชีวิตจะมีการเรียนรู้ในภาคบังคับโดยระบบของรัฐอยู่แล้ว แต่การเรียนรู้ที่ได้อภิปรายไปนั้น คณะกรรมาธิการได้นำไปไว้ในมาตรา 6 ซึ่งไม่ได้เขียนว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันคืออะไร เมื่อเป็นกฎหมายนำไปใช้แล้วจะนำไปสู่ความสับสนวุ่นวาย เหมือนรวบอำนาจมาให้กรม ซึ่งอยู่ในส่วนกลาง ไม่มีประเทศไหนที่นำการศึกษามาไว้ที่ส่วนกลาง มีแต่กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดหลักสูตรก็ได้กำหนดให้โรงเรียนแล้ว”

       “จึงได้เขียนไว้เพื่อให้คนทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้บุคคลมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

   “มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ส่งมา คือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เช่น ‘อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเป็นคนดี’ สังคม ‘คนดี’ กับสังคม ‘เป็นคนดี’ มันต่างกัน การเป็นคนดีเผด็จการยึดอำนาจกดขี่ข่มเหงคนอื่นให้ได้มาซึ่งอำนาจ เมื่อได้อำนาจก็ใช้สังคมคนดี โดยอ้างตัวเองเป็นคนดี ผมคิดว่าบ้านเมืองเราที่เกิดวิกฤติทุกวันนี้เพราะการสร้าง ‘คนดี’ มันเป็นคนดีของใคร? เป็นคนดีของคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นคนดีของสังคมที่ดี ดังนั้น ผมจึงได้ตัดคำว่า ‘ความเป็นคนดี’ ออก เพราะในการเขียนของผมนั้นคือการพัฒนาคนให้มีบุคลิกภาพอย่างสมบูรณ์ ตามศักยภาพและความต้องการของตน มนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสำคัญ เขาจะต้องมีจินตนาการตามความต้องการของตน ให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้อย่างเท่าเทียม มีคุณธรรม และยึดมั่นในความดี ดีกว่าเป็น ‘คนดี’ ไม่เช่นนั้น เราจะเห็นว่า การเป็นคนดีของคนคนหนึ่งก็ทำให้บ้านเมืองเหลื่อมล้ำและยากจนจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นจึงขอสงวนคำแปรญัตติตามรายงานที่ได้เสนอไป”

#พรรคประชาชาติ #PartiUmmah #PrachachatParty #ส่งเสริมการเรียนรู้ #คนดี

www.youtube.com/watch?v=9DaQ0CzUnfU

#ประชาชนประชาชาติ