พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566) เวลา 15.00น. ที่สำนักงาน พรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ มีวาระการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 17 /2566 โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งการพิจารณาวาระตามระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญ) และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของคณะทำงานด้านการสื่อสารองค์กรของพรรคประชาชาติ ด้วย

#ประชาชนประชาชาติ