พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ พร้อมคณะ รับหนังสือจาก นายฐิรวัฒน์ แทบทับ อดีตคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต และคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายนัสรี พุ่มเกื้อ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายชวัลวิทย์ บุญช่วย สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับฟังความเห็น และร่วมหารือในประเด็นการพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

#ประชาชนประชาชาติ