พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้ประชุม/หารือข้อราชการ กับ รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวาระ แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2567) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการประสานความร่วมมือด้านงานยุติธรรม ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม / (อนุญาตสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังได้) / (หน่วยสนับสนุน: ประชาสัมพันธ์ ป.ป.ส. , สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม, กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, งานโสตฯ กองกลาง กระทรวงยุติธรรม)