พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

จัดโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลา มีการอบรมนักเรียนพลเมือง รุ่นที่ 4 หลักสูตร “พลเมืองกับการจัดการพื้นที่ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แกนนำองค์กรภาคประชาสังคม แกนนำชุมชน แกนนำเยาชน ที่สนใจและสมัครเป็นนักเรียนพลเมืองจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การนำนโยบายสาธารณะ มาปรับใช้ในการทำแผนแก้ปัญหาชุมชน
วันอาทิตที่ 9 มิถุนายน 2567ระหว่างเวลา ณ ห้องประชุมมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา