พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี
โดยแผนงานดังกล่าว เป็นความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวให้มีการปรับปรุงซ่อมแซ่มลานไม้ไผ่จุดชมวิวปากอ่าวปัตตานี โดยมีศูนย์บริหารจัดการป่าชายเลนปัตตานี ของสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ปัตตานี (ทช9) เป็นเจ้าของพื้นที่
โดยเข้าเยี่ยมปรึกษา หารือโครงการ
จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการทั้งหมด 2 พื้นที่
คือ ชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะโละกาโปร์-แหลมโพธิ์ และ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู-บาราโหม