พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(26 กรกฎาคม 2566) นายอับดุลอายี สาแม็ง และ นายสุไลมาน บือแนปีแน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดยะลา ในฐานะผู้แทนพรรคประชาชาติ ร่วมกันกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป บทบาทอำนาจหน้าที่รัฐสภา และอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ให้กับคณะองค์การบริหารกิจการนักเรียน สภาที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจการนักเรียน และครู บุคลากร โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา จำนวน 84 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา

#ประชาชนประชาชาติ